Yêu 5: Lựa chọn

Xuyên suốt các bài viết từ 1-4 trong series Yêu, tôi đã chỉ ra: nguồn gốc của tình yêu trên phương diện tâm lý học tiến hóa (Yêu 1), các “dạng/giai đoạn” khác nhau của tình yêu (Yêu 2), điều gì sẽ xảy ra khi chia tay (Yêu 3),tình yêu được sinh ra từ phòng […]