Yêu 4: Định mệnh

Để có thể hiểu bài này một cách rõ nhất, hãy đọc lại các phần 1, 2 và 3 VẬT CHẤT QUYẾT ĐỊNH Ý THỨC: Triết học Marx –Lenin cho rằng, trong mối quan hệ vật chất và ý thức, thì vật chất có trước và là nguồn gốc của ý thức. Ví dụ đơn […]